Droga do domu

Jak uzyskać pozwolenie na budowę

Czy w miejscowości, w której zamierzasz budować dom, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?
TAK
Należy złożyć wniosek o wypis z planu zagospodarownia przestrzennego
NIE
Zakup kopię mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000
Zwróć się do Zakładów: Energetycznego, Wodno - Kanalizacyjnego, Gazowniczego po zapewnienia dostawy mediów
Należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z załącznikami:
 • 2 kopie mapy zasadniczej
 • kopie mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami działki i naniesionym budynkiem - plan sytuacyjny
 • kserokopie zepewnień dostawy energii, wody, gazu
 • rzuty elewacji - koncepcja
we właściwym Urzędzie Gminy
Należy złożyć wnioski do Zakładu Energetycznego, Wodno - Kanalizacyjnego, Gazowniczego o wydanie warunków przyłączy mediów
Złóż zlecenie geodecie na sporządzenie mapy do celów projektowych (wtórnik) dla Twojej działki
Zleć Pracowni Projektowej ASPROJEKT wykonanie:
 1. Projektu architektoniczno-budowlanego z branżami:
  • projekt instalacji elektrycznej
  • projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej
  • projekt instalacji gazowej
 2. Projekt przyłączy mediów
 3. Projekt wjazdu na działkę oraz uzgodnienie go w odpowiednim momencie (jeśli jest taki wymóg)
Zakup projekt gotowy firm, których ASPROJEKT Pacownia Projektowa jest przedstawicielem lub dystrybutorem i wykonaj u nas adaptację projektu:
 • projekt zagospodarowania działki
 • dostosowanie projektu architektoniczno-budowlanego do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, bądź Decyzji o warunkach zabudowy
 • projekt przyłaczy mediów
 • projekt wjazdu na działkę oraz uzgodnienie go w odpowiednim momencie (jeśli jest taki wymóg)
 • naniesienie zmian w projekcie gotowym (jeśli zajdzie taka potrzeba)
Komplet dokumentów potrzebnych do wydania pozwolenia na budowę
 • 4 egz. projektu budowlanego z uzgodnieniami
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • Decyzję o warunkach zabudowy / wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 • warunki techniczne dostawy mediów
należy złożyć w Wydziałe Budownictwa Starostwa Powiatowego
AS Projekt Anna Skrzypczak Pracownia Projektowa © 2015-2017